• Header

De factuur

De factuur die u verzendt aan uw clienten dient aan een aantal wettelijke eisen te voldoen. Is dit niet het geval dan heeft dit gevolgen:

 • De ontvanger van de factuur kan de daarop vermelde omzetbelasting in beginsel niet als voorbelasting aftrekken;
 • Degene die ten onrechte te veel omzetbelasting in rekening brengt op een factuur of op een als factuur aan te merken bescheid, is dit bedrag aan omzetbelasting verschuldigd;
 • Degene die geen of geen goede factuur uitreikt aan zijn afnemer (ondernemer of rechtspersoon/niet-ondernemer), is strafbaar.

 

Eisen btw-factuur

Vanaf 1 januari 2013 gelden voor ondernemers nieuwe factureringsregels voor de btw. Een van de veranderingen is dat de eisen waar een btw-factuur aan moet voldoen, op een aantal punten worden aangepast. Daarnaast kunt u in bepaalde gevallen volstaan met een vereenvoudigde factuur of zelfs helemaal geen factuur en bij grensoverschrijdende transacties de regels van uw eigen lidstaat volgen. Verder worden de eisen voor een elektronische factuur flink versoepeld. Meer hierover leest u in: Nieuwe factureringsregels btw per 1 januari 2013

 

Eisen volledige btw-factuur per 1 januari 2013

 • Datum uitreiking factuur
 • Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag)
 • Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter
 • Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een intracommunautaire levering wordt verricht
 • NAW-gegevens ondernemer en afnemer
 • Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving
 • Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden
 • De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen
 • Het toegepaste btw-tarief
 • Het te betalen btw-bedrag
 • Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding “Factuur uitgereikt door de afnemer”
 • (Indien van toepassing): – Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering
 • Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding: “Btw verlegd”
 • Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)
 • (Indien van toepassing) de vermelding: “Bijzondere regeling reisbureaus”
 • (Indien van toepassing) de vermelding:
 • Bijzondere regeling – gebruikte goederen of
 • Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of
 • Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten

 

Indien van toepassing:

 • NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger

 

Vereenvoudigde btw-factuur
U mag voortaan een vereenvoudigde factuur uitreiken als het bedrag niet hoger is dan € 100,- (inclusief btw). Het voordeel van een vereenvoudigde factuur is dat u er minder gegevens op hoeft te zetten. U mag geen vereenvoudigde factuur uitreiken bij grensoverschrijdende afstandverkopen en bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief.

 

Eisen vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013

 • Factuurdatum
 • NAW-gegevens leverancier
 • Aard geleverde goederen of verrichte diensten
 • Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend

Het maakt niet uit onder welke benaming facturen worden uitgereikt, zoals facturen, rekeningen, nota’s, declaraties, kwitanties, bonnen. U bent verplicht de factuur uit te reiken voor de vijftiende dag na de maand waarin u de levering of de dienst hebt verricht.