• Header

Aangiftebiljet

 • Het door u ontvangen aangiftebiljet 2012.

 

Inkomensopgaven

 • Van uw werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s) ontvangen jaaropgaven 2012.
 • Indien van toepassing ook alle jaaropgaven 2012 van uw partner.
 • De salarisspecificatie van de maand december 2012.
 • Indien van toepassing openbaarvervoersverklaring

 

Auto van de zaak

Niet meer van toepassing in 2012

 

Divers

 • Beschikking zorgtoeslag 2012
 • Inkomsten uit overige werkzaamheden
 • Een opgave van eventuele overige genoten inkomsten in 2012
 • (bijvoorbeeld: bijverdiensten/neven-inkomsten, freelance-werk e.d.)

 

Eigen woning (dienende als uw hoofdverblijf)

 • Had u in 2012 een eigen woning? Zo ja, de jaaropgave van de in 2012 betaalde hypotheekrente m.b.t. deze woning meenemen.
 • De WOZ-beschikking 2012 van de woning, waardepeildatum 1 januari 2011.
 • Heeft u de eigen woning in 2012 gekocht? Zo ja, de afrekening van de notaris alsmede de nota’s van eventuele verrichte taxaties en aanvraag hypotheekgarantie meenemen.

 

Lijfrente / Koopsom

 • Heeft u in 2012 een lijfrente (koopsom) gestort bij een verzekeringsmaatschappij? Zo ja, de polis meenemen waaruit de storting blijkt .
 • Een opgave (indien van toepassing) van de pensioenmaatschappij waaruit de hoogte van de Factor A 2008 blijkt van de werkgever.
 • Banktegoeden en aandelen
 • Een opgave saldi per 1 januari 2012 van bankrekeningen, aandelen, beleggingsfondsen van u en (eventueel) uw partner en/of minderjarige kinderen.

 

Saldo schulden / leningen

 • Had u in 2012 leningen lopen ?
 • Zo ja, een opgave saldi per 1 januari 2012 van leningen van u en (eventueel) uw partner en/of minderjarige kinderen.
 • Denk ook aan studieschulden.

 

Specifieke ziektekosten

Kosten voor een bezoek aan de huisarts of voor voorgeschreven medicijnen mag u nog aftrekken. Verder mag u uitgaven aftrekken voor:

 • genees- en heelkundige hulp
 • voorgeschreven medicijnen
 • hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel
 • vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis
 • een dieet
 • extra gezinshulp
 • extra kleding en beddengoed
 • reiskosten ziekenbezoek

 

Studiekosten

 • Studiekosten van u en partner zijn aftrekbaar voor zover niet vergoed en deze meer bedragen dan € 500

 

Giften

 • Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar mits het meer is dan € 60,- en meer dan 1%van uw (drempel)inkomen.

 

Dividend

 • Opgave van ontvangen dividend en dividendbelasting.

 

Voorlopige teruggaaf 2012

Had u in 2012 een voorlopige teruggaaf van inkomstenbelasting? Zo ja, gaarne het aanslagbiljet van de voorlopige teruggaaf meenemen c.q. meesturen.

 

Diverse

Eventueel betaalde of ontvangen alimentatie met daarbij de vermelding of dit alimentatie voor kinderen dan wel ex-echtgeno(o)t(e) betreft. Gegevens over samenwonen (vanaf wanneer, naam geboortedatum en sofi-nummer partner)

 

 • Gegevens over kinderen (naam, geboortedatum, op welk adres ingeschreven als niet bij jou, wie geniet de kinderbijslag);
 • Indien mogelijk jaarcijfers en kopie belastingaangifte vorig jaar;
 • Vergeet niet eventuele veranderingen van persoonlijke omstandigheden of adres te melden;
 • Overzicht voorlopige belasting aanslagen over het jaar waarvoor nu aangifte doen en wat daar voor 31-12 op betaald was;
 • Eventueel betaalde WAZ premie.

 

Het vorenstaande is niet uitputtend doch volstaat in de meeste gevallen. Indien uit de verstrekte informatie blijkt dat er meer fiscale aftrekposten zijn, dan zullen deze vanzelfsprekend aan bod komen en verwerkt worden in de aangifte.